Search

யா/வல்வை றோமன் கத்தோலிக்க தமிழ் கலவன் பாடசாலை பரிசளிப்பு விழா

யா/வல்வை றோமன் கத்தோலிக்க தமிழ் கலவன் பாடசாலை பரிசளிப்பு விழா 10.11.2017 பாடசாலை மண்டத்தில் அதிபர் தலைமயில் சிறபாக நடைற்றது
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *