Search

யா/வல்வை மகளீர் மகா வித்தியாலயத்தில் ஒளி விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது

யா/வல்வை மகளீர் மகா வித்தியாலயத்தில் ஒளி விழா சிறப்பாக  அதிபர் தலைமையில் பாடசாலை மண்டபத்தில் நடைபெற்றது

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *