Search

வல்வை தீருவில் இஞைர் விளையாட்டுக் கழகத்தின் 72 ஆண்டு விளையாட்டுவிழாவின் போட்டிகளின் விளையாட்டுகளில் கபடி மற்றம் கூடைப்பந்தாட்டம் இன்று ( 15.05.2019) தீருவில் மைதானத்தில் மின்னெளியில் சிறப்பாக நடைபெற்றது

வல்வை தீருவில் இஞைர் விளையாட்டுக் கழகத்தின் 72 ஆண்டு விளையாட்டுவிழாவின் போட்டிகளின் விளையாட்டுகளில் கபடி மற்றம் கூடைப்பந்தாட்டம் இன்று ( 15.05.2019) தீருவில் மைதானத்தில் மின்னெளியில் சிறப்பாக நடைபெற்றது
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *