Search

இன்று உலக புகைப்பட நாள் ஆகும்

இன்று உலக புகைப்பட நாள் ஆகும் …!

சுடுகருவி தாங்கிய வீரர்களோடு

சுடமுடியாத கருவி கொண்டு

களமுனையெங்கும் உலாவந்தாள்.

களப்புலிகள் வீரத்தைக்

புகைப்படக்கருவிகுள் சிறைப்பிடிக்க

நெருப்பு மழைக்குள்ளும்

நிமிர்தியவள் நின்றாள்.
-கவியாக்கம் – செந்தோழன்

களப்படப்பிடிப்பாளர் வீரவேங்கை கிளிமொழி அக்கா நினைவில்…!
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *