Search

பிரித்தானியா நலன்புரிச்சங்கத்தினால் வல்வை சிதம்பரா கல்லூரிக்கு செயல்முறை கற்றல் உபகரணங்கள் ஒரு தொகை பாடசாலை சமூகத்திடம் இன்று கையளிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரித்தானியா நலன்புரிச்சங்கத்தினால் வல்வை சிதம்பரா கல்லூரிக்கு செயல்முறை கற்றல் உபகரணங்கள் ஒரு தொகை பாடசாலை சமூகத்திடம் இன்று கையளிக்கப்பட்டுள்ளது.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *