Search

வல்வை சுவிஸ் மக்களால் பல்சிகிச்சை இயந்திர அன்பளிப்பு நிகழ்வு 01.12.2019 04.00 மணிக்கு அனைத்து மக்களையும் அன்புடன் அழைக்கிறார்கள் வைத்தியசாலை சமூகத்தினர்.

வல்வை சுவிஸ் மக்களால் பல்சிகிச்சை இயந்திர அன்பளிப்பு நிகழ்வு 01.12.2019 04.00 மணிக்கு அனைத்து மக்களையும் அன்புடன் அழைக்கிறார்கள் வைத்தியசாலை சமூகத்தினர்.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *