Search

தமிழர் பிரதேசமெங்கும் அடக்குமுறைகளுக்கு எதிராக அனைத்து வியாபார நிலையங்களும் கதவு அடைப்பு ஹர்த்தால் இன்று அனுஷ்ட்டிக்கப்படுகிறது.

தமிழர் பிரதேசமெங்கும் அடக்குமுறைகளுக்கு எதிராக அனைத்து வியாபார நிலையங்களும் கதவு அடைப்பு ஹர்த்தால் இன்று அனுஷ்ட்டிக்கப்படுகிறது.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *