Search

மரண அறிவித்தல் அமரர் திருமதி தேசோமயானந்தம் புஷ்பகாந்தியம்மா அன்னார் 12பிள்ளைகள் ,64 பேரப்பிள்ளைகள் , 133 பூட்டப்பிள்ளைகள், 42கொப்பாட்டப்பிள்ளைகளுடன் பெருவாழ்வு வாழ்ந்து 99 ஆவது வயதில் இறைவனடி சேர்ந்துள்ளார்.

மரண அறிவித்தல் அமரர் திருமதி தேசோமயானந்தம் புஷ்பகாந்தியம்மா அன்னார் 12பிள்ளைகள் ,64 பேரப்பிள்ளைகள் ,
133 பூட்டப்பிள்ளைகள், 42கொப்பாட்டப்பிள்ளைகளுடன் பெருவாழ்வு வாழ்ந்து 99 ஆவது வயதில் இறைவனடி சேர்ந்துள்ளார்.

தகவல் குடும்பத்தினர்-0757284524
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *