Search

11 வது ஆண்டில் உறுதியான நடையுடன் காலடி பதிக்கும் (VEDA) வல்வை கல்வி அபிவிருத்தி சங்கத்தின். (வல்வை நலன்புரிச் சங்கம் (ஐ.இ) ஆதரவுடன் நடத்தப்படும் )

11 வது ஆண்டில் உறுதியான நடையுடன் காலடி பதிக்கும் (VEDA) வல்வை கல்வி அபிவிருத்தி. (வல்வை நலன்புரிச் சங்கம் (ஐ.இ) ஆதரவுடன் நடத்தப்படும் )
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *