Search

வல்வையில் தொடரும் தழமுக்க மழையில் வல்வை ஆதிசக்தி கடற் றொழிலாளர் கடலுக்கு செல்ல முடியாமை தங்களுடைய சிறு தொழில் படகுகளை தரையில் ஏற்றி வைக்கப்பட்டிருக்கும் காட்சி படகளில் காணலாம்

வல்வையில் தொடரும் தழமுக்க மழையில் வல்வை ஆதிசக்தி கடற் றொழிலாளர் கடலுக்கு செல்ல முடியாமை தங்களுடைய சிறு தொழில் படகுகளை தரையில் ஏற்றி வைக்கப்பட்டிருக்கும் காட்சி படகளில் காணலாம்.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *