Search

வல்வை தீருவில் பதியுறை திருவருள்மிகு புட்டனி ஸ்ரீ சித்திவிநாயகர் திருக்கோவில் பரிவார மூர்த்தியாகிய வைரப்பெருமானுக்கு நூதன ஆலய நூதன பிரதிஸ்ட மகா கும்பாபிகே (01.02.2015) ஞாயிற்றுக்கிமை நடைபெற்றுள்ளது (படங்கள் இணைப்பு)

வல்வை தீருவில் பதியுறை திருவருள்மிகு புட்டனி ஸ்ரீ சித்திவிநாயகர் திருக்கோவில் பரிவார மூர்த்தியாகிய வைரப்பெருமானுக்கு நூதன ஆலய நூதன பிரதிஸ்ட மகா கும்பாபிகே .01.02.2015 ஞாயிற்றுக்கிமை நடைபெற்றுள்ளது




Leave a Reply

Your email address will not be published.