Search

திருமகள் சன சமூக நிலையத்தில் 2015.12.30 புதன்கிழமை அன்று காலை 10.30 மணிக்கு திருமகள் சன சமுக நிலைய முன்றலில் அப்பிரதேச வாழ் மாணவர்களுக்கு கற்றல் உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டது.

திருமகள் சன சமூக நிலையத்தில் 2015.12.30 புதன்கிழமை அன்று காலை 10.30 மணிக்கு திருமகள் சன சமுக நிலைய முன்றலில் அப்பிரதேச வாழ் 86மாணவர்களுக்கு கற்றல் உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டது.
Leave a Reply

Your email address will not be published.