Search

TSSA ஒருநாள் உதைபந்தாட்ட சுற்றுப்போட்டியில் சிதம்பரா கல்லூரியின் 50வயது மேற்பட்டோர் அணி CHAMPION ஆகவும் 40வயதுக்கு மேற்பட்டோர் அணி RUNNER ஆகவும் வெற்றிக் கேடயங்களை தளதாக்கிக் கொண்டது

TSSA ஒருநாள் உதைபந்தாட்ட சுற்றுப்போட்டியில் சிதம்பரா கல்லூரியின் 50 வயதுக்கு மேற்பட்டோர் அணி CHAMPION ஆகவும் 40 வயதுக்கு மேற்பட்டோர் அணி RUNNERஆகவும் வெற்றிக் கேடயங்களை தளதாக்கிக் கொண்டது
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *