Search

சற்று முன் வல்லை பாலம் பகுதியில் ஜீப் வாகனம் வீதியில் இருந்து தவறி ஏரியினுள் பாய்ந்துள்ளது.

சற்று முன் வல்லை பாலம் பகுதியில் ஜீப் வாகனம் வீதியில் இருந்து தவறி ஏரியினுள் பாய்ந்துள்ளது.

 

 

 
Leave a Reply

Your email address will not be published.