Search

இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள தொடர் அசம்பாவங்கள் தமிழர்களை மீளவும் பாதிப்புக்குள்லாக்குகின்றது.தொடர்குண்டு வெடிப்பு, தற்பொழுது. தழமுக்கம் 2.மணியளவில் பொத்துவில் கடல் பகுதியால் 800.கிலோ மீற்றரில் வருகின்றது.

இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள தொடர் அசம்பாவங்கள் தமிழர்களை மீளவும் பாதிப்புக்குள்லாக்குகின்றது.தொடர்குண்டு வெடிப்பு, தற்பொழுது. தழமுக்கம் 2.மணியளவில் பொத்துவில் கடல் பகுதியால் 800.கிலோ மீற்றரில் வருகின்றது.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *