Search

வல்வை மகளிர் பாடசாலையில் இன்று கொரரோனா தடுப்பூசியை 20 வயது தொடக்கம் 30 உட்பட்டவர்களுக்கு வழங்ப்படுகின்றது.

வல்வை மகளிர் பாடசாலையில் இன்று கொரரோனா தடுப்பூசியை 20 வயது தொடக்கம் 30 உட்பட்டவர்களுக்கு வழங்ப்படுகின்றது.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *