Search

அழகிய மின் அலங்கரத்திலான சரஸ்வதிதேவி தாயர் வல்வை நெடியகாடு கணபதி படிப்பகத்தின் முன்னால் ஒளிர்கின்றன.

அழகிய மின் அலங்கரத்திலான சரஸ்வதிதேவி தாயர் வல்வை நெடியகாடு கணபதி படிப்பகத்தின் முன்னால் ஒளிர்கின்றன.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *