Search

லண்டனில் வல்வை 1976 நண்பர்கள் சார்பாக வல்வை சம்பந்தப்பட்ட வளர்ச்சிப் பணிகளில் ஈடுபட்டு உதவிகள் புரிந்தவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.

லண்டனில் வல்வை 1976 நண்பர்கள் சார்பாக வல்வை சம்பந்தப்பட்ட வளர்ச்சிப் பணிகளில் ஈடுபட்டு உதவிகள் புரிந்தவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *