Search

வல்வையில் சில பகுதியில் தொடாந்தும் வீடுகள், கொத்துறொட்டி கடை, கோழி இறைச்சி கடை போன்றவற்றில் போன்றவற்றில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது 30.11.2014

வல்வையில் சில பகுதியில் தொடாந்தும் வீடுகள் கொத்துறொட்டி கடை கோழி இறைச்சி கடை போன்றவற்றில் போன்றவற்றில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது 30.11.2014
Leave a Reply

Your email address will not be published.