Search

ஸ்ரீ முத்துமாரிஅம்மன் தேர் திருவிழாவை முன்னிட்டு தீருவில் அம்மா மண்டபத்தில் அன்னனதானம் வழங்கப்படும்.

ஸ்ரீ முத்துமாரிஅம்மன் தேர் திருவிழாவை முன்னிட்டு தீருவில் அம்மா மண்டபத்தில் அன்னனதானம் வழங்கப்படும்.

அன்னதான உபயம் : நாகராஜா-மதி குடும்பம் ( ஆலடி) இ தங்கராஜா- தங்கமணி (கட்டியக்கா)குடும்பம் (தீருவில்)

????????????????????????????????????
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *